Nowe terminy przedawnienia roszczeń majątkowych.

W dniu 09 lipca 2018 roku weszła w życie ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1104), która znowelizowała niektóre przepisy regulujące przedawnienie roszczeń majątkowych. Ogólny termin przedawnienia po zmianach. Na mocy nowelizacji zmianie uległ ogólny termin przedawnienia roszczeń określony w art. […]

Zawarcie umowy z osobą będącą w związku małżeńskim.

Małżonkowie mogą zawrzeć umowę wspólnie jako jej strona. Wówczas odpowiadają za zobowiązania z niej wynikające solidarnie, a kontrahent będący wierzycielem może żądać zaspokojenia swoich roszczeń zarówno z majątków osobistych małżonków oraz z ich majątku wspólnego. Jeżeli małżonkowie pozostają w ustroju wspólności majątkowej i jeden z nich zawrze umowę bez zgody drugiego, to do takiej sytuacji stosuje się postanowienia […]

List intencyjny – jakie skutki prawne wywołuje?

Przepisy prawa polskiego nie regulują instytucji listu intencyjnego (letter of intent). Pomimo tego, list intencyjny bywa stosowany w obrocie prawnym i jak najbardziej jest to dopuszczalne. Listy intencyjne bywają przydatne w szczególności w negocjowaniu skomplikowanych umów. Należy jednak zdawać sobie sprawę z tego, jakie skutki prawne wywołuje, albo raczej jakich atrybutów prawnych nie należy mu […]

Zastrzeżenie warunku w treści umowy.

W obrocie prawnym umowy zawierane są często pod warunkiem. Przez warunek należy rozumieć zdarzenie przyszłe i niepewne, od którego zależy powstanie lub ustanie skutków umowy jako czynności prawnej. Zastrzeganie warunków w umowach umożliwia uzależnienie powstania lub ustania określonych skutków prawnych od ich wystąpienia lub niewystąpienia. Należy mieć na względzie, że warunek powinien być zawarty w treści […]

Klauzula rebus sic stantibus a wykonanie umowy.

Klauzula nadzwyczajnej zmiany stosunków, czyli klauzula rebus sic stantibus w polskim prawie cywilnym wyrażona jest w art. 357¹ kodeksu cywilnego. Regulacja ta stanowi odstępstwo od zasady pacta sunt servanda (umów należy dotrzymywać) i daje stronie umowy podstawę do domagania się zmiany warunków wykonania umowy. Strona w szczególnych okolicznościach powołując się na nadzwyczajną zmianę stosunków może […]

Zawarcie umowy z użyciem wzorca umownego.

Do zawarcia umów w obrocie prawnym, w tym pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami, dochodzi bardzo często przy użyciu wzorców umownych. W praktyce wzorce umowne nazywane są rozmaicie, jako np. wzory umów, regulaminy, ogólne warunki umów, taryfy itp. Przepisami kodeksu cywilnego, które odnoszą się do wzorców umownych są art. 384, 384¹ i 385. Konstruując wzorce umowne należy mieć […]

Umowa a zapis na sąd polubowny.

Spory, które powstają pomiędzy stronami umowy oprócz sądów powszechnych mogą być także rozstrzygane przez sądy arbitrażowe. Arbitraż sprowadza się do polubownego, pozasądowego rozstrzygnięcia sporu przez powołanych do tego arbitrów. W postępowaniu arbitrażowym strony mają wpływ na wybór arbitrów oraz zasady rozstrzygania sporu. Sądy arbitrażowe mogą być sądami ad hoc tj. powołanymi przez strony danego sporu […]

Siła wyższa a wykonanie umowy.

Pojęcie siły wyższej występuje w kodeksie cywilnym i innych polskich ustawach (np. w prawie wekslowym, prawie czekowym, prawie przewozowym) jednak nie zostało ono zdefiniowane wprost przez przepisy prawne. Orzecznictwo sądowe oraz doktryna prawnicza za siłę wyższą uznają zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia, którego skutkom nie można zapobiec. Zdarzeniami kwalifikowanymi jako przypadki siły wyższej są najczęściej […]