Zaliczka pieniężna a zawarcie umowy.

Zaliczka w przeciwieństwie do zadatku nie jest zdefiniowana w przepisach kodeksu cywilnego odnoszących się do zobowiązań umownych. Niemniej niektóre przepisy regulujące poszczególne rodzaje umów odwołują się do zaliczki np. art. 622 dot. umowy kontraktacji, art. 743 dot. umowy zlecenia czy art. 763 dot. umowy agencyjnej. Skutki wręczenia zaliczki. Zaliczka jest kwotą pieniężną przekazaną przez jedną […]

Zadatek jako dodatkowe zastrzeżenie umowne.

Zadatek to kwota pieniężna (może być nim także rzecz zamienna) wręczana przy zawarciu umowy przez jej stronę. Zadatek jako dodatkowy element umowy, ma dyscyplinować strony do jej wykonania zgodnie z ustaleniami. Spełnia również rolę zabezpieczenia na wypadek niewykonania umowy na skutek okoliczności zawinionych przez stronę. Zadatek można wręczyć przy zawieraniu każdej umowy. Najczęściej spotykany jest przy umowach […]

Umowne prawo odstąpienia od umowy.

Zawierając umowę, strony mogą w jej treści zawrzeć postanowienie przewidujące umowne prawa odstąpienia. Postanowienie tego rodzaju zaliczane jest do tzw. dodatkowych zastrzeżeń umownych (tzw. accidentalia negotii), na mocy którego jedna lub obydwie strony mogą przed upływem wskazanego terminu odstąpić od zawartej umowy. Czyni ono umowę bardziej elastyczną, gdyż tworzy możliwość jej rozwiązania przez oświadczenie jednej ze […]

Miejsce wykonania zobowiązania wynikającego z umowy.

Umowa zawarta pomiędzy stronami, oprócz innych ważnych elementów, może określać także miejsce spełnienia świadczenia wynikającego z umowy. Miejscem spełnienia świadczenia przez dłużnika będzie konkretne miejsce w danej miejscowości, które może być sprecyzowane poprzez wskazanie danych adresowych lub określone w inny sposób umożliwiający jego identyfikację. Miejsce spełnienia świadczenie umownego może być także ustalone w sposób dorozumiany […]

Zwłoka wierzyciela w wykonaniu umowy.

Zgodnie z art. 354 § 2 k.c., wierzyciela obciąża obowiązek współdziałania z dłużnikiem przy wykonaniu zobowiązania wynikającego z umowy. Stosownie do tego obowiązku, wierzyciel nie powinien podejmować czynności utrudniających lub udaremniających wykonanie zobowiązania przez dłużnika, oraz jeśli wynika to z właściwości świadczenia lub umowy powinien podjąć działania umożliwiające spełnienie świadczenia przez dłużnika (np. umożliwiające odebranie […]

Umowa przedwstępna – skutki jej zawarcia.

Umowa przedwstępna to umowa, przez którą strony ją zawierające zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy przyrzeczonej w przyszłości. Podobnie jak inne umowy kreuje ona prawa i obowiązki stron, a świadczenie w niej określone polega na złożeniu oświadczeniu woli o określonej treści i zawarciu umowy przyrzeczonej, oraz dopełnieniu innych formalności z tym związanych jeśli takie są wymagane. […]

Termin wykonania zobowiązania umownego.

Termin wykonania zobowiązania umownego to termin w jakim dłużnik powinien spełnić świadczenie określone w umowie. Termin ten może być oznaczony konkretną datą (np. 02 października 2017 r.), lub przez inne, opisowe wskazanie dnia (np. ostatni dzień ostatniego miesiąca 2017 r.), lub przez wskazanie zdarzenia, które w przyszłości nastąpi (np. po najbliższych opadach deszczu w Krakowie). […]

Opóźnienie a zwłoka dłużnika w wykonaniu umowy.

Zawierając umowę strony zakładają zazwyczaj, że świadczenie w niej określone (np. zapłata ceny, wykonanie usługi, dostarczenie towaru) zostanie spełnione w ustalonym terminie. Jeśli tak się nie dzieje i strona zobowiązana, czyli dłużnik, nie wywiązuje się ze zobowiązania terminowo, rodzi to różne konsekwencje prawne w zależności od tego, czy mamy do czynienia z opóźnieniem czy ze […]

Publikacje zamieszczone na blogu mają wyłącznie charakter informacyjny i zawierają osobiste poglądy autora. Nie stanowią one opinii lub porady prawnej. Nie należy traktować ich jako samodzielnej podstawy do podjęcia jakiejkolwiek decyzji lub czynności prawnej w konkretnej sprawie. Działania takie powinny być poprzedzone analizą prawną uwzględniającą konkretny stan faktyczny oraz wszystkie okoliczności danej sprawy.