Zawarcie umowy z użyciem wzorca umownego.

Do zawarcia umów w obrocie prawnym, w tym pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami, dochodzi bardzo często przy użyciu wzorców umownych. W praktyce wzorce umowne nazywane są rozmaicie, jako np. wzory umów, regulaminy, ogólne warunki umów, taryfy itp. Przepisami kodeksu cywilnego, które odnoszą się do wzorców umownych są art. 384, 384¹ i 385. Konstruując wzorce umowne należy mieć […]

Umowa a zapis na sąd polubowny.

Spory, które powstają pomiędzy stronami umowy mogą być także rozstrzygane przez sądy arbitrażowe. Arbitraż sprowadza się do polubownego, pozasądowego rozstrzygnięcia sporu przez powołanych do tego arbitrów. W postępowaniu arbitrażowym strony mają wpływ na wybór arbitrów oraz zasady rozstrzygania sporu. Sądy arbitrażowe mogą być sądami ad hoc tj. powołanymi przez strony danego sporu bądź mogą funkcjonować […]

Siła wyższa a wykonanie umowy.

Pojęcie siły wyższej występuje w kodeksie cywilnym i innych polskich ustawach (np. w prawie wekslowym, prawie czekowym, prawie przewozowym) jednak nie zostało ono zdefiniowane przez przepisy prawne. Orzecznictwo sądowe oraz doktryna prawnicza za siłę wyższą uznają zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia, którego skutkom nie można zapobiec. Zdarzeniami kwalifikowanymi jako przypadki siły wyższej są najczęściej klęski […]

Kto może zawrzeć umowę w imieniu spółki?

Zawierając w obrocie prawnym umowę ze spółką należy zawsze zwracać uwagę na właściwe umocowanie osób, które ją reprezentują jako stronę. Jest to bardzo ważne ponieważ konsekwencją niewłaściwej reprezentacji strony może być nieważność umowy. Osoby podpisujące umowę za spółkę powinny być właściwie umocowane czyli uprawnione do zawarcia umowy w jej imieniu. Umocowanie reprezentantów należy zbadać z […]

Prokura – co należy o niej wiedzieć?

Prokura jest rodzajem pełnomocnictwa, którego może udzielić przedsiębiorca podlegający obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców. Prokura obejmuje umocowanie dla prokurenta do podejmowania przez niego czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Prokura powinna być udzielona na piśmie. Niedochowanie formy pisemnej powoduje nieważność udzielenia prokury. Nie można ograniczyć prokury ze skutkiem wobec osób trzecich. […]

Pełnomocnictwo a zawarcie umowy.

Przy zawieraniu umowy strona może być reprezentowana przez pełnomocnika. Dotyczy to zarówno osób prawnych czy innych jednostek organizacyjnych jak i osób fizycznych. Pełnomocnictwo, jako instytucja prawna, uregulowane jest w art. 95 – 109 kodeksu cywilnego. Pełnomocnictwo polega na tym, że czynność prawna dokonana przez pełnomocnika w granicach umocowania jakie zostało mu udzielone pociąga za sobą skutki […]

Zwłoka dłużnika a odstąpienie od umowy wzajemnej.

Większość umów występujących w obrocie prawnym to umowy wzajemne. Umowa ma charakter wzajemny, gdy obie strony zobowiązują się w taki sposób, że świadczenie jednej ze stron ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej strony. W umowie tego rodzaju każda ze stron jest jednocześnie dłużnikiem i wierzycielem, a świadczenia stron są względem siebie ekwiwalentne. Niektóre umowy ze swojej […]

Odpowiedzialność odszkodowawcza za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.

Odpowiedzialność kontraktowa (ex contractu) to odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynikającego z umowy, która znajduje zastosowanie pomiędzy stronami określonego stosunku zobowiązaniowego. Niewykonanie umowy ma miejsce wówczas, gdy świadczenie określone w umowie nie zostało w ogóle spełnione (wykonane) przez stronę do tego zobowiązaną, innymi słowy umowa nie została w ogóle zrealizowana. Nienależyte wykonanie umowy […]

Kara umowna – skutki jej zastrzeżenia w umowie.

Zawierając umowę strony mogą zawrzeć w jej treści postanowienia dotyczące obowiązku zapłaty kary umownej w określonych sytuacjach. Kara umowna jest sposobem naprawienia szkody wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania umownego. Ułatwia ona dochodzenia odszkodowania w takich wypadkach, zabezpieczając tym samym ryzyka związane z realizacją umowy. Żeby jednak zastrzeżenie kary umownej było ważne i skuteczne […]

Zaliczka pieniężna a zawarcie umowy.

Zaliczka w przeciwieństwie do zadatku nie jest zdefiniowana w przepisach kodeksu cywilnego odnoszących się do zobowiązań umownych. Niemniej niektóre przepisy regulujące poszczególne rodzaje umów odwołują się do zaliczki np. art. 622 dot. umowy kontraktacji, art. 743 dot. umowy zlecenia czy art. 763 dot. umowy agencyjnej. Skutki wręczenia zaliczki. Zaliczka jest kwotą pieniężną przekazaną przez jedną […]

Zadatek jako dodatkowe zastrzeżenie umowne.

Zadatek to kwota pieniężna (może być nim także rzecz zamienna) wręczana przy zawarciu umowy przez jej stronę. Zadatek jako dodatkowy element umowy, ma dyscyplinować strony do jej wykonania zgodnie z ustaleniami. Spełnia również rolę zabezpieczenia na wypadek niewykonania umowy na skutek okoliczności zawinionych przez stronę. Zadatek można wręczyć przy zawieraniu każdej umowy. Najczęściej spotykany jest przy umowach […]

Umowne prawo odstąpienia od umowy.

Zawierając umowę, strony mogą w jej treści zawrzeć postanowienie przewidujące umowne prawa odstąpienia. Postanowienie tego rodzaju zaliczane jest do tzw. dodatkowych zastrzeżeń umownych (tzw. accidentalia negotii), na mocy którego jedna lub obydwie strony mogą przed upływem wskazanego terminu odstąpić od zawartej umowy. Czyni ono umowę bardziej elastyczną, gdyż tworzy możliwość jej rozwiązania przez oświadczenie jednej ze […]

Miejsce wykonania zobowiązania wynikającego z umowy.

Umowa zawarta pomiędzy stronami, oprócz innych ważnych elementów, może określać także miejsce spełnienia świadczenia wynikającego z umowy. Miejscem spełnienia świadczenia przez dłużnika będzie konkretne miejsce w danej miejscowości, które może być sprecyzowane poprzez wskazanie danych adresowych lub określone w inny sposób umożliwiający jego identyfikację. Miejsce spełnienia świadczenie umownego może być także ustalone w sposób dorozumiany […]

Zwłoka wierzyciela w wykonaniu umowy.

Zgodnie z art. 354 § 2 k.c., wierzyciela obciąża obowiązek współdziałania z dłużnikiem przy wykonaniu zobowiązania wynikającego z umowy. Stosownie do tego obowiązku, wierzyciel nie powinien podejmować czynności utrudniających lub udaremniających wykonanie zobowiązania przez dłużnika, oraz jeśli wynika to z właściwości świadczenia lub umowy powinien podjąć działania umożliwiające spełnienie świadczenia przez dłużnika (np. umożliwiające odebranie […]

Umowa przedwstępna – skutki jej zawarcia.

Umowa przedwstępna to umowa, przez którą strony ją zawierające zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy przyrzeczonej w przyszłości. Podobnie jak inne umowy kreuje ona prawa i obowiązki stron, a świadczenie w niej określone polega na złożeniu oświadczeniu woli o określonej treści i zawarciu umowy przyrzeczonej, oraz dopełnieniu innych formalności z tym związanych jeśli takie są wymagane. […]

Termin wykonania zobowiązania umownego.

Termin wykonania zobowiązania umownego to termin w jakim dłużnik powinien spełnić świadczenie określone w umowie. Termin ten może być oznaczony konkretną datą (np. 02 października 2017 r.), lub przez inne, opisowe wskazanie dnia (np. ostatni dzień ostatniego miesiąca 2017 r.), lub przez wskazanie zdarzenia, które w przyszłości nastąpi (np. po najbliższych opadach deszczu w Krakowie). […]

Opóźnienie a zwłoka dłużnika w wykonaniu umowy.

Zawierając umowę strony zakładają zazwyczaj, że świadczenie w niej określone (np. zapłata ceny, wykonanie usługi, dostarczenie towaru) zostanie spełnione w ustalonym terminie. Jeśli tak się nie dzieje i strona zobowiązana, czyli dłużnik, nie wywiązuje się ze zobowiązania terminowo, rodzi to różne konsekwencje prawne w zależności od tego, czy mamy do czynienia z opóźnieniem czy ze […]

Publikacje zamieszczone na blogu mają wyłącznie charakter informacyjny i zawierają osobiste poglądy autora. Nie stanowią one opinii lub porady prawnej. Nie należy traktować ich jako samodzielnej podstawy do podjęcia jakiejkolwiek decyzji lub czynności prawnej w konkretnej sprawie. Działania takie powinny być poprzedzone analizą prawną uwzględniającą konkretny stan faktyczny oraz wszystkie okoliczności danej sprawy.