Zakres usług:

Świadczymy pomoc prawną na rzecz podmiotów gospodarczych, innych klientów instytucjonalnych, jak również na rzecz osób fizycznych.

Każdą sprawę wyceniamy indywidualnie w zależności od nakładu przewidywanej pracy. Proponujemy współpracę za wynagrodzeniem ryczałtowym lub liczonym według stawki godzinowej. Możliwe jest również zawarcie umowy o stałą obsługę prawną.

Specjalizujemy się w następujących obszarach prawa:

Sprawy cywilne

W sprawach związanych z obrotem cywilnoprawnym zapewniamy w szczególności:

 • doradztwo prawne z zakresu prawa cywilnego;
 • sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych, ogólnych warunków umów, regulaminów oraz wzorców umownych;
 • pomoc prawną w dochodzeniu roszczeń pieniężnych i niepieniężnych;
 • obsługę spraw związanych z ochroną dóbr osobistych;
 • obsługę spraw z zakresu prawa rzeczowego;
 • obsługę spraw spraw z zakresu umów najmu, pożyczki, kredytu, leasingu i innych stosunków umownych;
 • obsługę spraw z zakresu spółek cywilnych;
 • pomoc prawną w dochodzeniu odszkodowań i zadośćuczynień;
 • obsługę spraw wieczystoksięgowych;
 • sporządzanie analiz i opinii prawnych z zakresu prawa cywilnego.

Bankowość i finanse

W sprawach związanych z prawem bankowym i finansowym kancelaria doradza zarówno instytucjom finansowym jak i kredytobiorcom instytucjonalnym oraz indywidualnym. Do usług świadczonych w tym obszarze należą w szczególności:

 • doradztwo prawne w zakresie finansowania oraz innych produktów oferowanych przez banki i inne instytucje finansowe;
 • opiniowanie umów kredytowych, umów ramowych, akredytyw, gwarancji i innej dokumentacji;
 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa bankowego i zobowiązań pieniężnych;
 • sporządzanie analiz i weryfikacja zabezpieczeń transakcji;
 • negocjowanie, opiniowanie oraz sporządzanie umów zabezpieczających;
 • udział w negocjowaniu projektów finansowych;
 • strukturyzowanie transakcji finansowych;
 • wsparcie prawne w negocjowaniu warunków spłaty długu;
 • sporządzanie i negocjowanie umów w przedmiocie obrotu wierzytelnościami;
 • wsparcie prawne w dochodzeniu spłaty wierzytelności;
 • reprezentowanie stron w postępowaniach sądowych;
 • reprezentowanie stron w postępowaniach prowadzonych przed regulatorami rynku finansowego.

Dochodzenie wierzytelności

Zapewniamy kompleksową pomoc prawną w dochodzeniu niespłaconych wierzytelności zarówno od firm jak i osób fizycznych. Nasza oferta obejmuje m.in.:

 • inicjowanie i prowadzenie postępowań sądowych o zapłatę;
 • sporządzanie wniosków do komornika i wsparcie prawne w trakcie postępowania egzekucyjnego;
 • weryfikację potencjalnych form zabezpieczenia wierzytelności oraz możliwości ich wyegzekwowania od dłużnika;
 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu egzekwowania wierzytelności;
 • sporządzanie przedsądowych wezwań do zapłaty;
 • prowadzenie negocjacji w sprawie spłaty zadłużenia;
 • sporządzanie ugód sądowych i pozasądowych zawieranych między wierzycielem a dłużnikiem;
 • sporządzanie wniosków do komorników i wsparcie prawne w trakcie postępowania egzekucyjnego;
 • nadzór nad prawidłowym przebiegiem postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika.

Umowy

Oferujemy kompleksową obsługę prawną umów, począwszy od przygotowania projektu umowy, negocjacje, podpisanie oraz nadzór nad jej wykonaniem. Nasza oferta obejmuje w szczególności:

 • analizę, sporządzenie oraz modyfikowanie treści umów;
 • analizę, sporządzanie oraz modyfikowanie wzorców umownych oraz regulaminów;
 • doradztwo i sporządzanie listów intencyjnych oraz umów przedwstępnych;
 • doradztwo i sporządzanie umów o charakterze zabezpieczających (np. zastawy, hipoteki, poręczenia, kaucje, cesje wierzytelności, przewłaszczenia i inne);
 • pomoc prawną w prowadzeniu negocjacji mających na celu zawarcie, zmianę lub rozwiązanie umowy;
 • wsparcie prawne w zakresie prawidłowego wykonania umowy;
 • bieżące doradztwo prawne w zakresie praw i obowiązków wynikających z umów;
 • przeprowadzanie audytów umów (due diligence);
 • analizę ryzyk prawnych wynikających z umów;
 • sporządzanie opinii prawnych w przedmiocie prawa umów;
 • pomoc w dochodzeniu wszelkich roszczeń wynikających z umów (np. roszczeń o zapłatę kary umownej, o zapłatę wynagrodzenia, o zapłatę odszkodowania, o zapłatę odsetek za opóźnienie itp.).

Postępowania sądowe i arbitrażowe

Świadczymy pomoc prawną związaną z prowadzeń postępowań przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi. Oferujemy m.in.:

 • sporządzenie wezwań przedsądowych;
 • wsparcie prawne w toku mediacji i negocjacji ugodowych, w tym sporządzanie treści ugód sądowych i pozasądowych;
 • pomoc prawną na etapie postępowania zabezpieczającego;
 • sporządzanie pism procesowych, w tym pozwów, odpowiedzi na pozew, wniosków, zażaleń, sprzeciwów, zarzutów, apelacji oraz skarg w toku postępowań sądowych;
 • reprezentowanie klientów przed sądami powszechnymi na każdym etapie postępowania;
 • reprezentowania klientów przed sądami polubownymi i arbitrażowymi;
 • analizę spraw pod kątem wyboru najkorzystniejszej strategii procesowej.

Spółki handlowe

Kancelaria świadczy obsługę prawną spółek handlowych, zarówno osobowych jak i kapitałowych. Do zakresu naszych usług z powyższego obszaru należą w szczególności:

 • bieżąca obsługa korporacyjna organów spółek, w tym opracowywanie projektów uchwał zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników lub akcjonariuszy;
 • organizowanie i prowadzenie posiedzeń organów spółek;
 • reprezentowanie wspólników i akcjonariuszy podczas zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń;
 • prowadzenie postępowań rejestrowych przed Krajowym Rejestrem Sądowym;
 • pomoc prawna przy zakładaniu spółek, sporządzanie umów i statutów, regulaminów rad nadzorczych oraz zarządów;
 • opracowywanie zmian w statutach i umowach spółek;
 • doradztwo w zakresie bieżącej działalności spółek;
 • przygotowywanie umów zawieranych między wspólnikami i akcjonariuszami,
 • reprezentacja przed sądami w postępowaniach dotyczących zaskarżania uchwał organów spółek oraz zwoływania zgromadzeń wspólników;
 • reprezentacja przed sądami w postępowaniach dotyczących wyłączenia wspólników;
 • wsparcie w procesach łączenia, podziału i przekształceń spółek;
 • wsparcie prawne w procesie podwyższania i obniżania kapitału zakładowego, przymusowego wykupu akcji, umarzania akcji oraz nabywania akcji własnych przez spółki;
 • wsparcie prawne w związku z rozwiązaniem i likwidacją spółek.

Upadłość i restrukturyzacje

Usługi prawne z obszaru prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego jakie świadczy nasza kancelaria obejmują m.in.:

 • przygotowanie wniosków o ogłoszenie upadłości;
 • sporządzanie pism, wniosków oraz reprezentowanie wierzycieli i dłużników w postępowaniach upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych;
 • wsparcie prawne w zakresie opracowania i realizacji układów z wierzycielami;
 • doradztwo prawne na rzecz wierzycieli i dłużników w przedmiocie restrukturyzacji zadłużenia;
 • doradztwo i wsparcie prawne przy ustanawianiu zabezpieczeń wierzytelności na wypadek ogłoszenia upadłości dłużnika;
 • sporządzanie umów i innych dokumentów w toku postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego;
 • pomoc prawną w sprawach dotyczących wyłączenie majątku osoby trzeciej z masy upadłości;
 • negocjowanie i zawieranie umów z syndykami, zarządcami i nadzorcami sądowymi;
 • reprezentowanie przedsiębiorców i wierzycieli w postępowaniach o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej;
 • przygotowanie wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Sprawy pracownicze

Do głównego zakresu usług świadczonych przez kancelarię z zakresu prawa pracy należą m.in.:

 • sporządzanie umów o pracę, umów na czas wykonywania określonej pracy, umów terminowych;
 • sporządzanie umów o charakterze cywilnoprawnym;
 • sporządzanie kontraktów menadżerskich;
 • sporządzanie wypowiedzeń umowy o pracę, porozumień stron o rozwiązaniu umowy o pracę, oświadczeń o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia, wypowiedzeń zmieniających oraz porozumień zmieniających;
 • doradztwo w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy;
 • sporządzanie regulaminów wynagradzania i regulaminów pracy;
 • doradztwo w zakresie odpowiedzialności porządkowej i materialnej pracowników;
 • doradztwo w zakresie odpowiedzialności za mienie powierzone pracownikowi;
 • doradztwo w kwestiach związanych z czasem pracy i urlopami;
 • sporządzanie pisma procesowych, w tym pozwów o ustalenia istnienia stosunku pracy, ustalenie zawarcia umowy o pracę, ustalenia treści umowy o pracę, rozwiązania umowy o pracę, o zapłatę wynagrodzenia, o odszkodowanie z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu, o odszkodowanie za mobbing, o odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy;
 • reprezentowanie stron przed sądami pracy;
 • udział w negocjacjach i mediacjach pomiędzy stronami.